Algemene voorwaarden
1. Alle goederen moeten door de klant worden gekeurd bij afhaling in onze magazijnen of bij levering. Indien samen met de goederen ook diensten worden geleverd door Selfmatic dienen de goederen en werken door de klant gekeurd te worden bij de oplevering. Klachten omtrent zichtbare gebreken worden nadien niet meer aanvaard. De overige klachten moeten binnen 8 dagen per aangetekend schrijven worden gemeld.

2. Elke factuur is, behoudens andersluidende vermelding, contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat daartoe een aanmaning vereist is een intrest verschuldigd op het openstaande bedrag van 15% per jaar.

3. Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen dertig dagen na de vervaldag is van rechtswege en zonder dat daartoe een aanmaning vereist is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 30€, onverminderd de verschuldigde intrest en de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

4. Bedragen die Selfmatic verschuldigd is aan de klant brengen op dezelfde wijze als de punten 2 en 3 intrest en schadevergoeding op in voordele van de klant.

5. De goederen worden uitsluitend gewaarborgd in de termen en de perken van de waarborg gegeven door onze fabrikanten en leveranciers. Selfmatic draagt geen verantwoordelijkheid voor de schade die eventueel zou berokkend worden bij de installatie – behoudens indien zij zelf voor de installatie instaat – of het gebruik van de geleverde goederen.

6. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.
Copyright © 2017 Selfmatic. Alle rechten voorbehouden. | Algemene voorwaarden | Website by Flexvision