ALGEMENE  VERKOOPSVOORWAARDEN

op 25.04.2019

1. ALGEMEENHEDEN

1.1 Definitie : In de algemene voorwaarden of in de overeenkomst wordt onder dag van ontvangst verstaan, de dag van levering door de vervoerder of de dag van afhaling in onze winkels.
Een werkdag: weekdag, uitgezonderd zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. De begrippen die niet in deze overeenkomst worden omschreven hebben de betekenis die wordt vastgesteld in de toepasselijke regelgeving.
1.2 Door ondertekening van de bestelbon aanvaardt de koper kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden.
1.3 Onderhavige algemene voorwaarden voor dienstverlening gelden, zonder enige beperking of voorbehoud, voor alle producten die te koop worden aangeboden door Selfmatic.
Enige bestelling bij Selfmatic door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon impliceert volledige aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden. Laatstgenoemden zullen, in voorkomend geval, voorrang hebben boven enige andere versie en boven de eigen algemene voorwaarden van klant. Geen enkele afwijking kan aanvaard worden als deze afwijking geen voorwerp uitmaakt van een schriftelijke aanvraag die goedgekeurd word door de NV SELFMATIC.

2. SLUITING VAN OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst is gesloten op de dag van ondertekening van de bestelbon door de klant.
2.2 Wanneer de koper een consument is en wanneer het verkoopcontract een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst is in de zin van artikel I.8.31° van het Wetboek van economisch recht (en met name indien het contract ondertekend wordt tijdens een bezoek van een vertegenwoordiger van de NV SELFMATIC), en tenzij het gaat om de levering van goederen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bijvoorbeeld domoticasystemen op maat), heeft de koper het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen de veertien dagen overeenkomstig artikel VI.67 van het Wetboek van economisch recht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de koper de NV SELFMATIC in kennis stellen van zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst, door middel van een ondubbelzinnige verklaring die per aangetekend schrijven moet worden gestuurd naar de zetel van de NV SELFMATIC waarvan het adres op de bestelbon vermeld wordt. De koper gaat akkoord het modelformulier voor herroeping van de NV SELFMATIC te ontvangen via e-mail; hij kan dit modelformulier gebruiken maar dit is niet verplicht. De koper dient de directe kosten van het terugzenden van de goederen op zich te nemen.

3. PRIJS, AANBETALING/VOORSCHOT, BETALING

3.1 De verkoopprijs is de prijs die op de voorzijde van de bestelbon wordt vermeld. De prijs wordt in euro aangegeven met inbegrip van alle belastingen (geldende BTW op de dag van de bestelling). De verkoopprijs is vast voor de totale levering tussen 2 maanden vanaf de datum van de orderbevestiging.
3.2 De koper is verplicht een contractuele aanbetaling van 30% van de prijs (inclusief BTW) te storten binnen de aangegeven termijn op de bestelbond. In geval van bestelling van speciale goederen (handelsartikelen die geen deel uitmaken van het Selfmatic assortiment en die speciaal voor de klant besteld worden), zal echter de aanbetaling 50 % van de verkoopprijs (inclusief BTW) bedragen.
De betaling van het voorschot is verplicht en wordt verricht binnen veertien dagen na de ondertekening van de bestelbon om de prijs en de verleende voorwaarden te waarborgen, voor zover de levering plaats heeft binnen twee maanden na de ondertekening van de bestelbon.
3.3 Behoudens uitdrukkelijke afwijking van de NV SELFMATIC zal de levering niet verricht worden (en zelfs geprogrammeerd) vóór ontvangst van de volledige betaling van de prijs van het geleverd materiaal, behalve in de gevallen waar een levering onder rembours overeengekomen werd naar aanleiding van de bestelling.
3.4 Elke betaling zal uitgevoerd worden hetzij met een bankoverschrijving , hetzij via elektronische betaling (bankkaart). Contante betalingen kunnen uitzonderlijk worden aanvaard met inachtneming van wettelijke beperkingen (anti-witwaswet).
3.5 Elke klacht over een factuur moet schriftelijk worden gestuurd naar de NV SELFMATIC binnen een termijn van dertig dagen vanaf de factuurdatum.
3.6 Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, levert intresten op, op grond van de wettelijke rentevoet, verhoogd met 5 % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, waarbij elke begonnen maand wordt geacht te zijn vervallen. Bovendien, als de betaling niet verricht is binnen vijftien dagen na de verzending van een aangetekende brief door de NV SELFMATIC, is een conventionele forfaitaire vergoeding van 15% van de prijs (inclusief BTW), met een minimum van 125,00 €, verschuldigd. De wederkerigheid van deze clausule, in de zin van artikel VI.83.17 van het Wetboek van economisch recht, vloeit voort uit artikel 4.2. van onderhavige algemene voorwaarden.
3.7 Elke gedeeltelijke betaling zal bij voorrang worden aangerekend op de kosten, daarna op het strafbeding, de intresten en ten slotte op de hoofdsom overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek.

4. LEVERING EN AFSPRAAK

4.1 Behoudens andersluidende overeenkomst worden de goederen slechts in België geleverd binnen een termijn van minimum 15 dagen te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelbon.
4.2 Als de koper een consument is, behalve in het geval van de omstandigheden in artikel 7.1 van onderhavige algemene voorwaarden, maar indien de NV SELFMATIC in gebreke is gebleven de goederen te leveren tegen de overeengekomen datum, zal de NV SELFMATIC, na ontvangst van een gerechtvaardigde aanmaning waaraan geen gevolg is gegeven binnen een termijn van vijftien dagen, verschuldigd zijn van een bedrag dat overeenkomt met 0,25% van de verkoopprijs zonder BTW, per maand vertraging, waarbij elke begonnen maand wordt als een volle maand aangerekend, en dat zal worden afgetrokken van het verschuldigde saldo op het moment van de levering.
4.3 Behoudens de omstandigheden die vermeld zijn in artikel 8.1. van onderhavige algemene voorwaarden, wanneer de koper de goederen niet in ontvangst kan nemen op de overeengekomen leveringsdatum, moet hij de NV SELFMATIC ervan op de hoogte gebracht worden, uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen voorafgaand aan de leveringsdatum.
4.4 Bij gebreke de NV SELFMATIC op toereikende wijze in kennis te stellen (zie artikel 4.3.) kan de vennootschap de terugbetaling van de aanvullende reiskosten en leveringskosten eisen, evenals de eventuele opslagkosten die worden aangerekend aan de koper bovenop de aankoopprijs, voor 3% van de prijs (inclusief BTW) per maand, waarbij elke begonnen maand wordt geacht te zijn vervallen.
4.5 Bij gebreke aan ontvangst van de goederen op overeengekomen leveringsdatum moet de koper, binnen vijftien dagen na deze datum, contact met de NV SELFMATIC opnemen om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.
4.6 De NV SELFMATIC verleent zich het recht aanvullende kosten aan de koper aan te rekenen als deze onjuiste inlichtingen betreffende het leveringsadres gaf bij de opstelling van de bestelbon, of als wijzigingen aan deze leveringstermijn en/of leveringsplaats werden aangebracht.
4.7 Alle goederen worden goedgekeurd bij de afhaling in onze opslagplaatsen of bij de ontvangst door de klant. Als de NV SELFMATIC optreedt als opdrachtnemer, moeten de goederen en waren worden gecontroleerd bij de ontvangst. Klachten over zichtbare gebreken van de goederen of enige andere klacht, dient gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.
4.8 De goederen worden door Selfmatic of door de vervoerder op de drempel van het gebouw afgeleverd. Als de klant de hulp van de chauffeur vraagt om de goederen binnen te brengen, zal Selfmatic of de vervoerder geenszins aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade aan het gebouw of aan de geleverde goederen. Niettemin is de vervoerder niet verplicht de klant te helpen.
4.9 De klant moet de toegang aan het gebouw laten voor vrachtwagen (van min 3.5 T) op een berijdbare en gemakkelijke toegankelijke weg. Selfmatic zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden in geval van een eventueel weigering van de vervoerder wegens moeilijke toegang.
4.10 Wanneer de installatie voltooid is, gaat de NV SELFMATIC over tot de inwerkingstelling van deze installatie binnen 21 werkdagen na aanvraag van de koper, behalve in geval van overmacht. Het uitstel van overeengekomen afspraak moet door de koper per schriftelijk of telefonisch worden meegedeeld uiterlijk 24h vóór dit uitstel.
Bij gebreke van naleving van deze verplichting, zullen alle aanvullende kosten en reiskosten aan de koper aangerekend worden.

5. EIGENDOMSOVERDRACHT EN OVERDRACHT VAN RISICO’S – GARANTIES

5.1 Behoudens andersluidende overeenkomst vindt slechts de eigendomsoverdracht plaats op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs maar de overdracht van risico’s heeft uitwerking vanaf de levering.
5.2 Geleverde goederen mogen noch verpand worden, noch als een of ander onderpand geplaats worden ten gunste van derden, en dit tot de volledige betaling van de prijs. Dit mag niets afdoen aan de overdracht van risico’s die ten laste van de koper blijven.
5.3 De NV SELFMATIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de koper het product gebruikt na levering; in het bijzonder of de koper aan een derde schade toebrengt als gevolg van een gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikshandleiding of met de regels van goede praktijken. Als de NV SELFMATIC aansprakelijk is tegenover een derde voor dit type schade, dan moet de koper de NV SELFMATIC vergoeden, verdedigen en waarborgen. Indien een vordering tot schadevergoeding, op grondslag van deze clausule, door een derde wordt ingediend tegen een van de partijen, zal deze partij de andere partij schriftelijk en onmiddellijk op de hoogte brengen.
5.4 De geleverde goederen worden uitsluitend gewaarborgd onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de garantie die door de fabrikanten of de leveranciers verleend wordt.
De NV SELFMATIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen ontstaan naar aanleiding van de installatie, tenzij de installatie door Selfmatic uitgevoerd wordt. Wanneer de klant zijn installatie zelf heeft uitgevoerd, omvat de garantie de standaarduitwisseling van materiaal maar geen arbeidskracht (van leverancier of van Selfmatic).

6. MONTAGE ASSISTENTIE

6.1 Montage-assistentie kan enkel per dag (7 werkuren) genomen worden.
6.2 Extra gepresteerde uren worden aangerekend aan 49 EUR BTW excl. per begonnen uur.
6.3 De te installeren materialen zijn aangekocht bij Selfmatic.
6.4 Er dient steeds iemand aanwezig te zijn op het werf om de installateur te assisteren.
6.5 Een gemaakte afspraak kan maximum tot één week voor datum kosteloos geannuleerd worden, indien later wordt de volledige dag in rekening gebracht.
6.6 Er kan op voorhand niet medegedeeld worden welke werken er kunnen gedaan worden, dit is sterk afhankelijk van de voorbereiding en samenstelling van de installatie.
6.7 Eventuele latere lekken op de sanitaire of verwarmingsbuizen moeten door de klant zelf gedicht worden.
6.8 Diamantboren, groeven en andere zware werken worden niet uitgevoerd in het kader van de montagehulp.
6.9 Na de gepresteerde uren dient een werkverslag te worden ingevuld en deze moeten zoweldoor klant als installateur ondertekend worden.
6.10 Opmerkingen over de installatie moeten op het werkverslag staan, latere klachten kunnen anders ongegrond verklaard worden.
6.11 Selfmatic is verantwoordelijk voor verkeerde aansluitingen welke door de installateur gemaakt zijn.
6.12 Extra gebruikte materialen of diensten worden rechtstreeks afgerekend, de installateur bezorgt u na de gepresteerde uren een overzicht hiervan.
6.13 Niet gebruikte materialen kan u nadien terug brengen naar de toonzaal en worden u tevens terugbetaald, niet teruggenomen via installateur.
6.14 De installateur kan weigeren bepaalde werkzaamheden uit te voeren indien hij deze niet op een veilige manier kan uitvoeren of wanneer deze een mogelijkheid geven op gevolgschade.

7. TERUGZENDING VAN GOEDEREN

7.1 Enige eventuele terugzending van goederen gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de koper. De terugbetaling zal via een creditnota of via een overschrijving gebeuren.
7.2 De goederen kunnen alleen in hun oorspronkelijke verpakking en op vertoon van de kassabon of van de zendnota teuggenomen worden, dit hoogstens vier maanden na de leveringsdatum en twee weken voor een verkoop kontant.
7.3 Selfmatic zal echter noch elektrotechnische artikelen, noch goederen uit een speciale bestelling, noch goederen met bijzondere verkoopsvoorwaarden overnemen. Onder ‘goederen uit een speciale bestelling’ wordt verstaan de goederen die op uitdrukkelijk verzoek van de klant bij de leverancier besteld worden en die geen deel uitmaken van het ‘Selfmatic’ productassortiment. Onder ‘goederen met ‘bijzondere verkoopsvoorwaarden’ wordt verstaan de goederen waarvan de verkoopprijs verlaagd wordt omdat deze goederen tot eindereeks producten behoren, of artikelen die geen deel meer uitmaken van het ‘Selfmatic’ productassortiment.
7.4 Administratieve kosten van maximum 20% van de waarde van de goederen (inclusief verleende kortingen aan de klant ) en van minimum 15,00€ (BTW exkl.) zullen in mindering worden gebracht. De terugzendingen van speciale goederen kunnen in principe niet worden aanvaard. Niettemin zullen de terugzendingen aan de vrije beoordeling van de verkoper gelaten. De kosten zijn tot 50% van de waarde van de goederen beperkt (inclusief verleende kortingen aan de klant) en van minimum 15,00 EUR (BTW exkl).
7.5 Terugzendingen worden door de koper zelf uitsluitend beheerd en zijn te zijn laste.

8. OPSCHORTING EN OPZEGGING

8.1 Elke partij heeft het recht de overeenkomst op te zeggen of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor zover deze uitvoering verhinderd wordt of onredelijk kostbaar wordt wegens een geval van overmacht zoals: branden, oorlog, algemene mobilisatie, opstand, rekwisitie, beslag, embargo, energiebeperking en niet-levering of vertragingen bij de leveringen van verwerkers of leveranciers die in dergelijke omstandigheden veroorzaakt worden; deze lijst is een opsomming en is helemaal niet volledig. In dat geval is geen enkele partij een vergoeding verschuldigd.

8.2 a) Vóór de uitvoering van de overeenkomst, namelijk vóór de levering van producten, kan de koper de verkoop eenzijdig opzeggen door de NV SELFMATIC bij per aangetekend schrijven in kennis te stellen van de opzegging. De door de koper eenzijdige opzegging wordt gelijkgesteld met het feit dat de koper geen contact met de NV SELFMATIC opneemt binnen 15 dagen na niet ontvangst van de goederen op de vervaldatum van zijn prijsgarantie die in de bestelbon bepaald wordt. Als hij dit recht uitoefent, verbindt de koper zich ertoe een opzeggingsvergoeding gelijk aan 15% van de prijs (inclusief BTW) te betalen aan de NV SELFMATIC.
b) Na de (zelfs gedeeltelijke) levering van de bestelling heeft de koper niet meer het recht om de opzegging van de verkoop aan te vragen. Hij zal het totale bedrag van zijn bestelling moeten betalen, ook indien deze bestelling niet in ontvangst wordt genomen of niet volledig ontvangen wordt.
8.3 De NV SELFMATIC kan ook de verkoop eenzijdig opzeggen. In geval van opzegging van de verkoop voor een andere reden dan de betaling van de prijs en dan de vermelde redenen in artikel 8.1. van onderhavige algemene voorwaarden zal de NV SELFMATIC echter een opzeggingsvergoeding gelijk aan 15% van de bestelling moeten betalen aan de koper.
Een loutere vertraging in de levering kan echter niet worden gelijkgesteld met een door de NV SELFMATIC eenzijdige opzegging van de overeenkomst.

9. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

9.1 Naast de uitvoering van gesloten overeenkomsten tussen de partijen staat de koper de NV SELFMATIC toe de persoonlijke gegevens van de koper te verwerken ter bevordering van haar producten en diensten of met het oog op de opstelling van gepersonaliseerde informatiecampagnes en van direct marketing, hierbij inbegrepen per telefoon of per e-mail.
9.2 De koper beschikt te allen tijde over een toegangsrecht, een controlerecht en een recht tot verificatie van zijn persoonlijke gegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

10. NALEVING VAN BIJZONDERE REGELINGEN

Het gebruik van elk product dat door de NV SELFMATIC geleverd wordt (met inbegrip van het systeem SELFMATIC) moet gebeuren met inachtneming van de geldende voorschriften en normen op het grondgebied van de installatie.
11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHIL

De overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden zijn aan het Belgische recht onderworpen. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de interpretatie en de uitvoering van deze voorwaarden en van gesloten overeenkomsten tussen alle partijen.